Opgesteld door: Vakmanschap Techniek
Datum: 01-01-2022
Versie: 2.1

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen opdrachten en overeenkomsten waarbij Vakmanschap Techniek, diensten van welke aard ook levert, direct of middels derden. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 De rangorde in de documenten die deel uitmaken van een overeenkomst is als volgt: Raamovereenkomst, Bijlagen, Algemene voorwaarden, Service Level Agreement (SLA).
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing.
1.4 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5 Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een opdrachtbevestiging, schriftelijk of elektronisch of door inschrijving op een examen.
1.6 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Artikel 2 – Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2.2 De op grond van de overeenkomst te berekenen prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van opdrachtverlening voor de diensten die in de opdracht staan omschreven. Als Vakmanschap Techniek op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Vakmanschap Techniek worden vergoed volgens tarieven van Vakmanschap Techniek.
2.3 Vakmanschap Techniek is gerechtigd om elk jaar, en wel vanaf 1 januari, de bij de opdracht behorende prijzen te verhogen volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI).
2.4 Als voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen is Vakmanschap Techniek gerechtigd de prijs te verhogen na overleg met de opdrachtgever als een door een opdrachtgever gewenste wijziging van de diensten gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs.
2.5 De werkzaamheden worden direct in rekening gebracht waarbij een onmiddellijke betalingsverplichting geldt te voldoen via iDeal tenzij anders overeengekomen. Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal de vordering(en) ter incasso uit handen geven of over gedragen worden en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente.
2.6 Indien een der partijen een essentieel deel van haar verplichting(en) niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op nakoming en de overige rechten.

Artikel 3 – Diensten

3.1 Alle door Vakmanschap Techniek te leveren diensten zullen met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid worden uitgevoerd. Het is Vakmanschap Techniek toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
3.2 Opdrachtgever zal Vakmanschap Techniek steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking daartoe verlenen.
3.3 Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraken ter beschikking van Vakmanschap Techniek staan of opdrachtgever op andere wijze niet of niet tijdig aan verplichtingen voldoet, heeft Vakmanschap Techniek het recht de dienstverlening op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding(en).
3.4 Vakmanschap Techniek neemt alle wettelijke voorschriften betreffende het verwerken van gegevens, waaronder de regels voor bescherming van persoonsgegevens, in acht. Vakmanschap Techniek zal de opdrachtgever alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. De opdrachtgever vrijwaart Vakmanschap Techniek voor alle aanspraken van derden die jegens Vakmanschap Techniek mochten worden ingesteld wegens schending van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 4 – Vertrouwelijke informatie

4.1 Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot verkregen vertrouwelijke informatie.
4.2 Persoonsgegevens en examengegevens zijn eigendom van de opdrachtgever. Met de aanlevering hiervan indoor Vakmanschap Techniek beheerde systemen en omgevingen, geeft de opdrachtgever Vakmanschap Techniek toestemming tot inzage en bewerking van deze gegevens om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren. De door Vakmanschap Techniek ingerichte systemen en omgevingen blijven te allen tijde eigendom van Vakmanschap Techniek en/of derden.
4.3 De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Vakmanschap Techniek een informatieplicht opleggen inzake de verwerking van de benodigde examengegevens.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Vakmanschap Techniek vertegenwoordigt ten alle tijden de intellectuele eigendomsrechten.
5.2 Vakmanschap Techniek mag beveiligingsmaatregelen nemen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten. Als Vakmanschap Techniek door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Indien Vakmanschap Techniek aansprakelijk is, aanvaardt zij de verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 Enigerlei vergoeding van schade is beperkt tot het bedrag da in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is gesteld wordt op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor zes maanden.
6.3 De aansprakelijkheid van Vakmanschap Techniek voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeringsmaatschappij aan Vakmanschap Techniek zal worden uitgekeerd tot maximaal € 75.000,- (vijfenzeventigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6.4 Aansprakelijkheid van Vakmanschap Techniek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, ten gevolge van onderhoud aan de apparatuur of programmaturen schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.5 Buiten de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde gevallen, en met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, rust op Vakmanschap Techniek geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
6.6 Enige aansprakelijkheid van Vakmanschap Techniek kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Vakmanschap Techniek in gebreke stelt en duidelijk op de hoogte stelt van de schadeoorzaak, en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en Vakmanschap Techniek toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart Vakmanschap Techniek voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vakmanschap Techniek geleverde zaken, materialen of producten, behalve als de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of producten en de opdrachtgever dit kan bewijzen.
6.8 Aansprakelijkheid met betrekking tot het be- en verwerken van persoonsgegevens is vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst, welke onlosmakelijk verbonden is aan deze overeenkomst.
6.9 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend en Opdrachtnemer zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding als de tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tekortkomingen die het gevolg zijn van onder meer overheidsmaatregelen en -voorschriften, stakingen, elektriciteit-, internet- en telefoonstoringen en andere omstandigheden waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen gelden nadrukkelijk als overmacht.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met in acht name van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
7.2 Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, of als de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard. Vakmanschap Techniek zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7.3 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle goederen, materialen en producten van Vakmanschap Techniek die geen eigendom van de opdrachtgever zijn of waartoe de opdrachtgever niet gerechtigd is, zo snel mogelijk aan Vakmanschap Techniek teruggeven of deze, in samenspraak met Vakmanschap Techniek (laten) vernietigen.
            7.4 Als één van de partijen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden niet-toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Vakmanschap Techniek zal gedurende de periode van overmacht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever opschorten.

Artikel 8 – Overdracht van rechten

8.1 Vakmanschap Techniek is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met de opdrachtgever aan derden over te dragen. De opdrachtgever accepteert het nakomen van de overgedragen verplichting door die derde. De opdrachtgever mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakmanschap Techniek. Vakmanschap Techniek kan voorwaarden verbinden aan het geven van toestemming.

Artikel 9 – Producten van toeleveranciers

9.1 Als en voor zover Vakmanschap Techniek producten of diensten van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat die producten of diensten betreft de (garantie)voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van bedoelde (garantie)voorwaarden van derden. Als de bedoelde (garantie)voorwaarden niet met het product zijn geleverd, liggen deze voor de opdrachtgever ter inzage bij Vakmanschap Techniek. Vakmanschap Techniek zal deze aan de opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Als en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de opdrachtgever en Vakmanschap Techniek om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde inde voorwaarden van Vakmanschap Techniek.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op de door Vakmanschap Techniek gesloten overeenkomsten en door haar gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, onverminderd het recht van Vakmanschap Techniek om geschillen aan een andere in Nederland bevoegde rechter.

Artikel 11 – Uitvoering

11.1 Vakmanschap Techniek zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met precisie en zorg uit te voeren maar kan niet garanderen dat er incidenteel geen (kleine) afwijkingen kunnen voorkomen. Vakmanschap Techniek is daarbij afhankelijk van correct en tijdig aangeleverde gegevens door de opdrachtgever en/of door derden.
11.2 Als is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Vakmanschap Techniek gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de opdrachtgever de oplevering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.3 Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Vakmanschap Techniek gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Vakmanschap Techniek is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Als dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 12.
11.4 Vakmanschap Techniek kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Als dergelijke wijzigingen een verandering van de procedures die bij de opdrachtgever gelden tot gevolg hebben, zal Vakmanschap Techniek de opdrachtgever hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval kan de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Vakmanschap Techniek de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.
11.5 Als de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Vakmanschap Techniek steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
11.6 Het is de opdrachtgever gedurende en twee jaar na beëindiging van de overeenkomst niet toegestaan direct of indirect gebruik te maken van de diensten van de (voormalige) werknemer(s) van Vakmanschap Techniek of van al dan niet elektronische producten die door Vakmanschap Techniek bij de uitvoering werden gebruikt, zonder uitdrukkelijk daarvoor verleende toestemming door Vakmanschap Techniek.