Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie de persoon is of die in verband kunnen worden gebracht met de persoon. Denk hierbij aan een naam, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres of telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Bij het aanmelden voor één van de Vakmanschapsroutes vraagt Vakmanschap Techniek om de gegevens van de medewerker in te vullen. Dit kan de medewerker, werkgever of opleider doen. Gegevens kunnen ook verkregen worden doordat de medewerker gebruik maakt van de App: Vakpaspoort Techniek.

Wat doet Vakmanschap Techniek met de gegevens

Persoonsgegevens worden in basis gebruikt om resultaten van de medewerker te verbinden aan de erkenning van Vakmanschap, welke geregistreerd staat in de App Vakpaspoort Techniek. Daarnaast kunnen gegevens gebruikt worden voor mogelijke verificatie van identiteit bij opdrachten en/of examens.

Vakmanschap Techniek verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden geregistreerd?

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en geboorteplaats
 • Gegevens van de werkgever, contactpersoon en adres

Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Aanmelding, betaling en financiële afhandeling van je theorietoets
 • Vastleggen van resulta(a)t(en)
 • Aanmelding voor opdrachten die door een partner van Vakmanschap Techniek worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Praktijktraining of een Praktijkexamen
 • Legitimering bij opdrachten, zodat resultaten bij de juiste persoon terecht komen
 • Erkenning voor de uitvoering van werkzaamheden
 • De registratie en publicatie van Vakmanschap in het Centraal Register Techniek en de daaraan verbonden App Vakpaspoort Techniek
 • Een oproep voor permanente educatie, nascholing, herbeoordeling of meldingen van wijzigingen in het erkenningsschema
 • E-mail of telefooncontact indien nodig voor het uitvoeringsproces
 • Rapportage aan de Vakbekwaamheidscommissie (VBC)

Geheimhouding en beveiliging

Gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle medewerkers van Vakmanschap Techniek hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Met partners van Vakmanschap Techniek is een verwerkersovereenkomst gesloten. Verstrekte gegevens kunnen intern gebruikt worden mits dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienstverlening. Gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding en versleuteld opgeslagen op een externe server van een ISO 27001 gecertificeerd bedrijf. Daarnaast zijn processen ingericht met inachtneming van wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld datalekken.

Data-Lek

Vermoedens van een data-lek of anderzijds vreemd gebruik van gegevens dienen te worden gemeld aan Vakmanschap Techniek.

M: helpdesk@vakmanschaptechniek.nl
T: 026 – 351 31 33

Bewaartermijn

Gegevens worden in principe bewaard zolang er één of meerdere erkenningen bij Vakmanschap Techniek bekend zijn. De geldigheid van een Registratie van Vakmanschap en/of een Bewijs van Vakmanschap kan verschillen. Voor financiële gegevens wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Vakmanschap Techniek heeft het recht persoonsgegevens te delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Vakmanschap Techniek, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op Vakmanschap Techniek rust. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Vakmanschap Techniek, is er een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Vakmanschap Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties worden alleen gegevens verstrekt aan andere derden met nadrukkelijke toestemming van betrokkenen.

Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die worden toegevoegd aan de App Vakpaspoort Techniek, zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met voorafgaande toestemming van de persoon in kwestie of in de situaties zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Persoonsgegevens kunnen nadat deze zijn geanonimiseerd en niet meer herleidbaar zijn worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van de dienstverlening van Vakmanschap Techniek.

Privacy rechten

De persoon heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen. Een verzoek daartoe kan worden ingediend per e-mail bij Vakmanschap Techniek, helpdesk@vakmanschaptechniek.nl.

Cookies

Alle websites van Vakmanschap Techniek maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de website wordt meegestuurd en door de browser van de gebruiker op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt  om het gebruik van de website te vergemakkelijken, instellingen en voorkeuren te onthouden en gegevens veilig op te slaan. Het ontvangen van cookies kan worden uitgezet via de browser, dit kan het functioneren van de website(s) negatief beïnvloeden. Vakmanschap Techniek maakt géén gebruik van commerciële cookies.

Indien er een chatfunctie op de website beschikbaar is:
De chatbox plaatst tracking cookies enkel voor het gebruik van de chat-functie welke dat zijn en hun functie staat in onderstaand tabel:

Cookie Name Purpose Description
drifft_aid tracking Anonymus indentifier token. As people come on our site, they wil get this cookie
drift_eid tracking End user indentifier token As visitors indentify themselves through email, they wil get this cookie
drift_sid tracking Identifer token for specific browser session. This cookie helps track the actions within a browser session.
drift_aaid tracking Tracks assigned ABM/Outbound rep for duration of the session. This cookie helps us indetify the account owners/reps that have contacted the site visitor.
drift_wmd functionality A true/false indentification whether the user has dismissed the welcome message in the session, or not.
dfftt_end_user_prev_bootstrapped functionality A true/false indentification that the site visitor previously interacted with the chat op playbooks. This helps us fetch any existing conversations.
dfft_lead_has_prev_indentified functionality A true/false indentification of whether or not the user has previously provided an email address.
_d_hsutk intergration A true/false indentification of whether the Hubspot cookie (hubspot utk) has been checked (if the integration is enabled)

Klachten bij nationale toezichthouder

Er is ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), indien de persoon ik kwestie van mening is dat er op een onjuiste wijze met privacy rechten is/wordt omgegaan.

Contactgegevens

helpdesk@vakmanschaptechniek.nl
026 – 351 31 33