Gebruiksvoorwaarden App | Vakpaspoort Techniek | Stichting Centraal Register Techniek (CRT)

1. In de app kan je certificeringen inzien waarover jij persoonlijk beschikt.
2. Zodra je de app installeert, ga je een gebruiksovereenkomst aan met SCRT.
3. Wij doen ons best om de app met zorg en op professionele wijze beschikbaar te stellen. We kunnen onderhoud aan de app verrichten, waardoor de app tijdelijk niet beschikbaar kan zijn.
4. Je bent verantwoordelijk voor het juiste en zorgvuldige gebruik van de app. Wij verwachten dat je:
– gegevens naar waarheid invult; alle door jou toegevoegde gegevens blijven jouw eigendom;
– vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes omgaat en deze geheim houdt voor andere personen;
– de app niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden.
5. Bij gebruik van de app verstrek je persoonsgegevens aan ons. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en we gaan daarom zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. We werken altijd volgens ons privacyreglement en de toepasselijke wet- en regelgeving.
6. Wij zijn niet betrokken bij het toekennen of wijzigen van certificaten en zijn daarom niet aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde certificaten.
7. Je kunt jouw gebruiksovereenkomst met SCRT beëindigen door de app te verwijderen. Deze opzegging heeft geen invloed op de geldigheid van een certificaat.

1. Gebruik van de App

1.1 De app biedt de gebruiker de mogelijkheid om behaalde kwalificaties en certificeringen in de installatiebranche in te zien en eventuele aanvullende gegevens toe te voegen.
1.2 SCRT stimuleert het opleiden en de ontwikkeling van bedrijven en monteurs in de installatiebranche door het aantoonbaar en inzichtelijk maken van hun vakmanschap. SCRT is niet betrokken bij het opleidings- en/of certificeringsproces. SCRT is om die reden niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de getoonde certificaten die worden ingevuld door de certificerende instanties.
1.3 De app is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SCRT garandeert niet dat de in de app verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

2. Het account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de app, dient de gebruiker de App allereerst via Apple’s App Store, de Google Play Store of anderszins op een mobiel apparaat te installeren. Om de App te kunnen installeren dient de gebruiker zich te identificeren. Dit gaat met behulp van iDIN, een wettelijk erkende identificatiemethode van de bank. De bij de bank bekende persoonsgegevens worden getoond na te zijn ingelogd bij de eigen bank. Er worden geen financiële gegevens getoond.
2.2 Als de installatie is afgerond is de app te gebruiken met behulp van een zelfgekozen pincode of biometrisch met behulp van een vingerafdruk of gezichtsherkenning.
2.3 Een account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een ander persoon. In het bijzonder dient de gebruiker de pincode strikt geheim te houden.
2.4 Als logingegevens van een account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal de gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de pincode. Ook zal de gebruiker indien nodig direct melding maken bij SCRT, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het account.

3. Gebruiksrecht

3.1 SCRT verstrekt hierbij aan de gebruiker een gebruiksrecht voor de App. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-licentieerbaar en niet-overdraagbaar.
3.2 Het staat de gebruiker vrij om de App te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze gebruiksvoorwaarden en de wet.
3.3 Het is de gebruiker niet toegestaan:
– de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
– de app in kopie te geven aan derden;
– de app in licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
– wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan; of
– aanduidingen van rechthebbenden op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
3.4 De gebruiker mag een reservekopie van de App maken, bijvoorbeeld voor reserveopslag binnen een clouddienst.
3.5 Naast de in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Apple App Store en/of Google Play Store voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruik daarvan en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple App Store, Google Play Store, en de eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.
3.6 SCRT kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op de gebruiker verhalen. De gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat de gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor de gebruiker zelf aansprakelijk is. De gebruiker vrijwaart SCRT van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

4. Klachten

4.1 SCRT neemt klachten en meldingen ten aanzien van de app uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheid in de app.
4.2 Op klachten over de app zal SCRT zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

5. Ondersteuning

5.1 De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de app
5.2 SCRT zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de app (of aan andere de gebruiker bekendgemaakte kanalen). SCRT doet echter geen garanties dat alle door de gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen. ­

6. Beschikbaarheid en onderhoud

6.1 De App wordt actief onderhouden. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op de momenten dat de app het minst gebruikt wordt.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle rechten op de app, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij SCRT en/of haar licentiegevers. De gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze gebruiksvoorwaarden of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag de gebruiker de app niet verveelvoudigen of openbaar maken, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
7.2 De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de app berusten en blijven berusten bij SCRT of diens licentiegevers.

8. Data

8.1 Data die de gebruiker opslaat of verwerkt via de app is en blijft eigendom van de gebruiker. De zeggenschap over de data berust zodoende te allen tijde bij de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de data en dient fouten en onvolkomenheden onverwijld te laten corrigeren.

9. Privacy en geheimhouding

9.1 Gebruikers zullen informatie die zij bij gebruikmaking van de app aan anderen verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
9.2 Voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt door SCRT bij de uitvoering van haar App zal SCRT bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de privacywetgeving. Informatie over hoe SCRT omgaat met jouw persoonsgegevens is te vinden in de privacy- en cookieverklaring.

10. Aansprakelijkheid

10.1 SCRT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de app.
10.2 De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SCRT.

11. Duur en opzegging

11.1 De Overeenkomst gaat in zodra de gebruiker de app heeft geïnstalleerd en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De gebruiker kan op ieder moment deze overeenkomst opzeggen door de app van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

12. Wijzigingen gebruikersvoorwaarden

12.1 SCRT behoudt zich het recht voor de app en deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13. Overige bepalingen

13.1 SCRT heeft het recht om haar rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een moeder-, zuster, en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde partij in het geval van fusie of overname. SCRT zal de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien Gebruiker dit niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen door de app van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
13.2 Indien een bepaling in de gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan.

Versie 1.0 – 4 juni 2020

Met vriendelijke groet,

Centraal Register Techniek
Bredewater 20
2715 CA Zoetermeer
info@centraalregistertechniek.nl
www.centraalregistertechniek.nl